buraya yazı yada kod

   
  İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu
  Tüzüğümüz
 

KURULUŞ VE İLKELER

 

 

Madde 1: Topluluğun adı ve merkezi

Topluluğun adı: TÜRKÇE TOPLULUĞU

Topluluğun merkezi: İnönü Üniversitesi Merkez Yerleşkesi

 

Madde 2: Amaç

1-      Türkçe Topluluğu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, bu ilkelerin evrenselliği doğrultusunda Türk dilinin ve Türk kültürünün karşılaştığı sorunları toplum nezdinde incelemeyi amaçlar.

2-      Türk dilinin ve Türk kültürünün tarihi gelişimini gözeterek bugün yaşadığı sorunlara çözüm bulmayı amaçlar.

3-      Üniversitemiz öğrencilerini Türk dili ve Türk kültürü konusunda bilgilendirmeyi ve toplumsal etkinliklerde görev almalarını sağlamayı amaçlar.

4-      Okul öğrencilerinin toplumsal yaşamlarını canlandırmayı amaçlar.

5-      Konu ile ilgili bilgi alış verişi için konuşma, kurultay vb. düzenlemek.

6-      Bunların yanında okulumuzun ve üniversitemizin adını yüceltmeyi, etkinlikler sonunda İN.Ü. öğrencisinin ve kurumunun Türkiye’de adını duyurmayı amaçlar.

 

Madde 3: Topluğunun çalışma biçimi

1-  Üyelerin bilgi dağarcığını genişletmek için konuşmalar ve toplantılar düzenlemek.

2-      Türk dili ve Türk kültürünü araştırmak üzere geziler düzenlemek.

3-      Birlikteliği sağlamak için tanışma günleri, piknikler, eğlenceler düzenlemek.

4-      Üyelerin çalışmalarının, araştırmalarının ve yorumlarının yer aldığı dergi, bülten, bildiri vb. yayınları hazırlamak.

5-      Okul içindeki diğer topluluklarla işbirliği ve bilgi alış verişi yapmak… Üniversite içindeki diğer bölümcelerle, yurt içinde ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle ilişki kurmak, buralarda yürütülen etkinliklerden haberdar olmak ve ortak girişimlerde bulunmak.

6-      Türkçe Topluluğunun olanakları ölçüsünde çeşitli eğitim öğretim kurumlarına ve etkinliklerine yardımlarda bulunmak.

 

 

Madde 4: Kurucu Danışman

İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu kurucu danışmanı Eğitim Bölümcesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden Öğr. Grv. Salim DURUKOĞLU’dur

 

Madde 5: Üyelik

Türkçe Topluluğunun üyeleri etkin üye, doğal üye, onur üyesi ve fahri üye olmak üzere dört çeşittir.

a)      Etkin Üye

1-      Etkin üye seçme seçilme hakkına sahiptir.

2-      Etkin üye olmak isteyen kişi, Türkçe Topluluğunun amaçlarını iyice anlamış ve benimsemiş olmalıdır.

3-      Etkin üye Türkçe Topluluğunun amaçlarına yönelik çalışmalarda faaliyet göstermek mecburiyetindedir.

b)      Doğal Üye

1-      Tüm İnönü Üniversitesi öğrencileri Türkçe Topluluğunun doğal üyesidir.

2-      Doğal üye Türkçe Topluluğunda resmi bir tüzel kişiliğe sahip değildir.

3-      Doğal üye seçme ve seçilme hakkına sahip değildir.

c)      Onur Üyesi

1-      Türkçe Topluluğunun onur üyesi, Türkçe Topluluğunun kuruluşunda imza sahibi olan, üst düzeyde hizmet sunan (başkan vb.) öğrenci üyelerdir.

2-      Genel kurulda her türlü söz hakkına sahiptir.

3-      Genel kuruldaki başkanlık divanı, onur üyelerinden oluşur.

d)      Fahri Üye

1-      Fahri üye, Türkçe Topluluğunun kurulmasında yardımı, desteği olan ve Türkçe Topluluğunun etkinliklerinde sözüne danışılan, tecrübeli üst düzey yetkiye sahip İN. Ü. veya diğer üniversitelerde görev yapan öğretim görevlisi/üyesi, bürokrat ve diğer kişilerdir.

Madde 6: Asli Üyelik Şartları

1-      Türkçe Topluluğuna, Türkçe Topluluğunun amaçlarını benimseyen, kabul eden ve faaliyetlerine katılmak isteyen her İN. Ü. öğrencisi üye olabilir.

2-      Türkçe Topluluğunun üyeleri eşit haklara sahiptir. Hiç kimse üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz.

3-      Her üyenin genel kurul toplantısında bir oy hakkı vardır ve her üye oyunu kendisi kullanır. Yeni üyeler üyeliklerinin ilk kırk beş gününde oy kullanamazlar.

4-      Seçilme hakkı 1.2.3 ve 4. Sınıf öğrencilerine mahsustur. 4. Sınıf öğrencileri yönetimdeki görevlerini en son mayıs ayındaki genel kurulda bırakmak zorundadır.

5-      Türkçe Topluluğunun etkinliklerinden yararlanmak zorunlu değildir. Türkçe Topluluğunun etkinliklerinde üyelerin öncelik hakkı vardır.

 

Madde 7: Asli Üyeliğe Kabul

Üye kaydı her zaman yapılabilir. Türkçe Topluluğuna üye olmak isteyenler Türkçe Topluluğu tarafından hazırlanmış üye tanıtım ve kayıt formunu doldurup imzalar ve yönetim kuruluna iletir. Yönetim kurulu üyelik başvurularını en geç on beş gün içinde karara bağlar ve Türkçe Topluluğunun ilan tahtasında ilan eder. Yönetim kurulunun üyeliğe kabul ya da ret kararı kesin olup hiçbir şekilde itiraz edilemez.

 

Madde 8: Üyelikten Ayrılmak

Her üye dilediği zaman yönetim kuruluna yazılı bir dilekçe vererek üyelikten ayrılabilir.

 

Madde 9: Üyeliğin Askıya Alınması

Verilen görevleri yerine getirmekte isteksiz davranan veya geçerli mazeret göstermeyen üyelerin üyelikleri yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Bu uygulamanın amacı üyelerin etkinliklerini bilgi dahilinde kontrol etmeyi kapsar. Yönetim kurulunca gerekli görüldüğü taktirde madde 10 uygulanır

Madde 10: Üyelikten Çıkarma:

1-      Türkçe Topluluğunun amaçlarına aykırı hareket edenler ve Türkçe Topluluğu yönetim kurulunun şahsiyetine hakaret edenler, Türkçe Topluluğu hükmü şahsiyeti içinde birlik ve düzeni bozanlar, Türkçe Topluluğunun mallarına kasten zarar verenler veya zarar vermek isteyenler, Türkçe Topluluğu üyelerinin şeref ve haysiyetini zedeleyici şekilde konuşma ve davranışta bulunanlar, Türkçe Topluluğunun onuruyla bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar veya ülkülemsel (ideolojik) fikirlerini Türkçe topluluğunun içerisine sokanlar…

2- Türkçe Topluluğu içerisinde görev üstlenip görevini ihmal edip ve yapmayanlar.

3- Üst üste üç kez mazeret bildirmeksizin yönetim kurulu toplantısına katılmayan etkin üyeler.

4-  Gizli kararları dışa yansıtanlar.

5- Yetkisiz ve görevsiz olduğu halde Türkçe Topluluğu adına söz söyleme veya davranışta bulunma halinde üye, yönetim kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilir.

6-      Yüz kızartıcı suç veya suçlar işlemesi durumunda Türkçe Topluluğu yönetiminin kararı olmaksızın üyenin üyeliği sona erer. Bu şekilde üyeliği sona eren öğrenciler Türkçe Topluluğu ile bir daha ilişkiye geçemez.

7-      Disiplin kuruluna üç kez sevk edilen üye, ceza almış olsun veya olmasın yönetim kurulunun kararı ile disiplin kuruluna sevk edilmeksizin üyelikten çıkarılır.

8-      Türkçe Topluluğundan çıkarılan üye en geç on beş gün içerisinde itirazını dilekçe ile bildirmelidir. Aksi taktirde itiraz hakkını kaybeder.

 

Madde 11: Türkçe Topluluğu Kurulları

1-      Genel Kurul.

2-      Yönetim Kurulu.

3-      Disiplin kurulu.

4-      Denetim Kurulu.

5-      Basın ve Halkla İlişkiler Kurulu.

6-      Toplumsal Etkinlikler Kurulu.

 

 

 

 
Madde 12: Genel Kurul

Türkçe Topluluğu genel kurulu her akademik yılın 2. Haftasında olağan olarak toplanır ve İN.Ü. yönetiminden alınan izinle üyelerin salt çoğunluğu İN.Ü.’nin her hangi bir salonunda çalışmalara başlar. Genel kurul etkin, doğal, fahri ve onur üyelerinin tamamından oluşur.

 

Madde 13: Genel Kurula Çağrı Yöntemleri

1-      Türkçe Topluluğu yönetim kurulu genel kurula katılma hakkına sahip üyeleriyle belirlenir.

2-      Genel kurula katılacak üyeler en az yedi gün önceden yapılacak olan toplantının ve bu toplantıda yeterli oy sağlanamadığı takdirde düzenlenecek 2. toplantının tarihi, saati ve gündemi ilan tahtalarında duyurulmak üzere toplantıya çağrılır. 2. toplantı olağan genel kurulu takip eden hafta içinde yapılır.

3-      Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 3/2’si tarafından yazılı olarak başvurması üzerine görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkin konuların gündeme konulması zorunludur.

4-      Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, kendisi kullanmak zorundadır.

5-      Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların yarısından bir fazladır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Türkçe Topluluğunun fes edilmesine ilişkin kararlarla ilgili maddelerdeki karar yeter sayıları aranır.

 

Madde 14: Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü genel kurul, toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak yada bir an önce görüşülmesinin yararı olacak önemli ve zorunlu konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içerisinde toplantıya çağrılır.

1-      Türkçe Topluluğu üye sayısının 2/3’ünün konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu.

2-      Yönetim kurulunun gerekli gördüğü konularda çoğunluk ile alacağı karar.

3-      Disiplin ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü konularda oy birliği ile alacağı karar.

4-      Olağan genel kurula göre sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır, gündeme başka madde eklenmez.

Madde 15: Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 16:
Yönetim Kurulu
Madde 17:
Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

1-      Türkçe topluluğu tüzüğü doğrultusunda genel kararları almak.

2-      Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ve denetleme kurulunun denetleme raporu ve denetleme kurulun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak.

3-      Çalışma dönemi yönetim, denetim, disiplin, asil ve yedek üyelerini seçmek

4-      Türkçe Topluluğu tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını seçmek

5-      Gerekli görülecek konularda yönetim kuruluna yetki vermek.

6-      Türkçe Topluluğu üyeliğinden çıkarılanların yönetim kurulu kararına karşı belirlenen süre zarfında yapılan itirazlar hakkında karar vermek.

7-      Türkçe Topluluğunun kapatılmasına karar vermek.

 

1-      Yönetim kurulu bir yıllık süre için beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu adayları her yılın mayıs ayında asil üyelerin katılımıyla seçilir, seçim gizli oy ve açık sayım ile yapılır.

2-      Yedek üyeler boşalan asil üyeliklerin yerini alırlar. Yönetim kurulu sayısı yedek üyelerin de gelmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse on beş gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

1-      Yönetim Kurulu en az on beş günde bir kez gereğinde olağanüstü toplantı yapar.

2-      Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ve katılanların salt çoğunluğudur.

3-      Yönetim Kurulu Türkçe Topluluğu başkanı ve yardımcıları başkanı ve yardımcılarının çağrı ve belirledikleri gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmasını yapar.

4-      Yönetim Kurulu, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, basın ve halkla ilişkiler ile etkinlik ve teknik birim sorumlusu olmak üzere oluşur.

Madde 18: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1-      Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak ve genel kurul kararlarını uygulamak.

2-      Türkçe Topluluğunu, başkan ve yardımcıları aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde üyelere yetki vermek.

3-      Çalışma dönemi çalışma izlencelerini hazırlamak.

4-       Türkçe Topluluğu başkanın veya yardımcılarının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve şartlarını yitiren, amaç ve hizmet anlayışından uzaklaşan, bu tüzük hükümlerini ve genel kurul kararlarına aykırı hareket, söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek.

5-      Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemlerini belirlemek ve üyeleri haberdar etmek.

6-      Türkçe Topluluğu tüzüğünü değiştirilmesine ilişkin tasarılar sunmak.

7-      Tüzükte öngörülen yönetmelikleri yapmak.

8-      Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere bildirmek.

9-      Türkçe Topluluğuna üye olan öğrenciler ile akademik çalışanlar arasında haberleşmeyi sağlamak ve gerektiğinde Türkçe Topluluğu üyelerini temsil etmek.

10-  Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak grupları kurmak ve çalışmalarını denetlemek, raporları hakkında gereken kararları almak( gereken mali desteği sağlamaya çalışmak, kazançları kontrol etmek), grupların birbirleri ile iletişimini sağlamak ve bağlantı görevini yürütmek.

11-  Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi (ve Türkçe Topluluğu mal varlığını) teslim alma ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek.

12-  Gerekli diğer işlemleri ve uygulamaları yapmak.

 

Madde 19: Başkanın Yetki ve Görevleri

1-      Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

2-      Yönetim Kurulu başkanı, gerek Türkçe Topluluğu gerekse yönetim kurulu adına Türkçe Topluluğunu resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilere ve idari kurallara karşı temsil eder.

3-      Mali ve idari taahhütlerde yönetim kurulunun onayını alır ve imza yetkisine sahiptir.

4-      Türkçe Topluluğu çalışmalarını düzenler, çalışma planı çıkarmak ve yönetim kuruluna sunmak ayrıca Türkçe Topluluğunun gelişmesine katkı sağlamakla yükümlüdür.

 

Madde 20: Başkan Yardımcısının Yetki ve Görevleri

1-      Başkanın yokluğunda başkana vekâlet eder.

2-      Başkana görevlerinde yardımcı olur.

 

Madde 21: Genel Sekreterin Yetki ve Görevleri

1-      Türkçe Topluluğunun yazı işlerini yürütür.

2-      Başkana görevlerinde yardımcı olur.

3-      Hem başkanın hem başkan yardımcısının yokluğunda onlara vekillik eder.

4-      Türkçe Topluluğuna giren ve çıkan evrakları kontrol altında tutar ve düzenler.

5-      Üyeler ve yönetim kurulu arasındaki yazışmaları düzenler.

 
Madde 22: Saymanın Yetki ve Görevleri

1-      Türkçe Topluluğunun mali hesaplarını düzenler.

2-      Türkçe Topluluğunun gelir ve gider hesaplarını tutar.

3-      Her yönetim kurulu toplantısında rapor tutar.

 

Madde 23: Basın ve Halkla İlişkilerin Görev ve Yetkileri

1-      Basın-Yayın ilişkilerini yürütür ve yapılan faaliyetleri herkese duyurur.

2-      Her türlü basılı verinin, düzenlenmesi, hazırlanması ve basılmasını sağlar.

3-      Yönetim kurulunca hazırlanan bildiri, afiş, poster ve anketlerin gereğince yapılmasını sağlar.

4-      Türkçe Topluluğunun üye kayıtlarını yapar ve yeni katılan üyelere Türkçe Topluluğu hakkında bilgi verir.

5-      Türkçe Topluluğu üyelerinin çalışmalarını gözlemler ve bu doğrultuda yönetim kuruluna rapor sunar.

6-      Üyelerin sorun veya dileklerini yazılı olarak aldıktan sonra yönetim kurulu’na sunar.

7-      Dış ilişkilerin planlamasını gerçekleştirerek Türkçe Topluluğunun ismini ve faaliyetlerini duyurmak.

 

Madde 24: Toplumsal Etkinlikler Kurulunun Görev ve Yetkileri

1-      Her türlü toplumsal etkinlikleri hazırlar ve yönetir.

2-      Türkçe Topluluğu üyelerinin her faaliyete katılımını sağlamak amacıyla kamuoyu faaliyetini yapar.

3-      Üyelerden gelen istekler doğrultusunda faaliyetlere yönelik tasarılar hazırlar ve yönetime sunar.

 

Madde 25: Disiplin Kurulu

1-      Üç kişiden oluşur. Kurul üyeleri aralarından birini başkan olarak seçer.

2-      Yönetim kurulunun sunacağı disiplin konuları hakkında karar verme yetkisine haizdir.

3-      Disiplin cezaları; kınama ise kusur bildirmektir. Geçici çıkartma üyenin bir yıla kadar uzaklaştırılmasıdır. İhraç ise üyenin süresiz olarak Türkçe Topluluğu ile ilişkisinin kesilmesi ve üyelikten çıkarılmasıdır. İki uyarı bir kınama veya iki kınama cezası alanlar geçici olarak uzaklaştırılırlar.

4-      Disiplin cezaları ancak genel kurulda katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının onayı ile affedilir.

5-      Disiplin kurulunda usulsüzlük veya görevi yerine getirmeme durumunda yönetim kurulu kendi arasında oy birliği ile disiplin kurulunu fesh ederek yeni disiplin kurulunu atar.

 

Madde 26: Denetleme Kurulu

1-      İki kişiden oluşur.

2-      Üyeler süreli ve beraber olarak Türkçe Topluluğunun mali işlerini denetler. Yönetim kurulu ve genel kurula rapor verir.

Madde 27: Çalışma Grupları

Türkçe Topluluğu amaçlarının gerçekleştirilmesi ve üyelere gereken hizmetlerin verilebilmesi amacıyla yönetim kurulunun ihtiyaçları dikkate alınarak veya üyelerin talepleri sonucunda yönetim kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarının oluşturulması için en az beş üyenin yazılı başvurusu gerekir. Her üye istediği grupta çalışabilir.

Grupların işleyişine ait bilgiler yönetim kurulu tarafından hazırlanan gruplar yönetmeliğinde yer alır.

 

Madde 28: Çalışma Kurulları

Yönetim kurulunun gerekli göreceği konularda üyelerin seçeceği çalışma kurulları etüt, araştırma, inceleme ve öneride bulunmak üzere görevlendirilir.

Madde 29: Türkçe Topluluğunun Giderleri

Türkçe Topluluğunun amaçlarını yerine getirmek üzere usulüne uygun olarak yapacağı masraflardır. Giderleri karşılama yetkisi yönetim kurulunundur. Harcamaların yapılmasını sayman kontrol eder ve kayıtlara geçirir.

 

Madde 30: Defterler

1-      Üye kayıt defteri: Türkçe Topluluğuna üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri, aidat ödeme durumları bu deftere kayıt edilir.

2-      Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kayıt edilir. Bu kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3-      Gelir gider defterleri: Türkçe Topluluğu namına alınan bütün kararlar, alınan ve harcanan bütün paralar ve verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilir.

 

Madde 31: Tüzük Değişikliği

Genel kurulun yönetim kurulu veya son yıla ait aidat ödemiş üyelerden 3/5’inin teklifi ve genel kurula katılan üye tam sayısının 2/3 çoğunluğuyla tüzüğü değiştirebilir.

Madde 32: Yayınlanacak Bildiri ve Benzeri Yayınlar

Yayınlanacak bildiri, dergi vs. yazıların yayınlanması kararına katılan kurulun başkan ve üyelerin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

Madde 33: Türkçe Topluluğunun Genel Kurul Kararıyla Feshi Hükümleri

Genel kurulun Türkçe Topluluğunun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Türkçe Topluluğu üyelerinin en az 2/3’ünün birinci toplantıda hazır bulunması halinde toplantıda hazır bulunanların 2/3 oyu ile feshi kararı alınır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın feshi hükümleri görüşülür. Türkçe Topluluğunun feshi beş gün içinde yetkili kurumlara bildirilir. Tasfiye işlemi genel kurulca seçilecek üç kişilik tasfiye heyeti tarafından yürütülür.

 

Madde 34: Hüküm Eksikliği

Türkçe Topluluğu İN. Ü. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlıdır. İşbu tüzükte yer almayan bir durumla/ uygulamayla / konuyla karşılaşıldığında, idari yetki anılan daireye aittir.
 

Madde 35: İmge

Türkçe Topluluğu temsil eden bir imgenin oluşturularak kullanılması veya imgenin değiştirilmesi yönetim kurulunun yetkisindedir.

 

 Madde 36: Onay

Türkçe Topluluğu tüzüğü rektörlükçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve Türkçe Topluluğu faaliyetlerine başlar.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol